archiv1

Řádový archiv kapucínů

 
Archiv Provincie kapucínů v ČR se nachází v historických protsorách třetí kvadratury pražského hradčanského kláštera. Od r. 1950 je významná část archivního fondu Provincie uložena v Národním archivu v Praze (po restitucích, od r. 1998 na základě smlouvy o výpůjčce). Zachovaný archivní materiál, zahrnující dobu od konce 16. do poloviny 20. století, zaujímá 326 rukopisů, 630 inventárních čísel spisů, uložených v 458 kartonech, 83 inventárních čísel map, uložených ve 3 kartonech, 1 karton kreseb a 1 katron grafik. Poslední uspořádání pochází z r. 1957, k dispozici je inventář z téhož roku, v r. 1969 byl sepsán inventář listin. 
mostek2a
 
Kapucínský archiv byl v historii uspořádáván hned několikrát. Po nejstarším uspořádání, jež bylo provedeno buď ještě v 17. nebo na počátku 18. století zbyly jen signatury na rubu nejstarších aktů a listin. Jsou to slovy rozepsaná latinská čísla (např. "numero quadragesimo quatro"). Katalog
k tomuto nejstaršímu uspořádání, jež pravděpodobně sloužilo jen administrativním potřebám, se nedochoval. 
mostek4
Po r. 1727, kdy řádoví bratři započali velké analytické dílo, rukopis
tzv. Kapucínských letopisů (dnes uložen v Kapucínské provinční knihovně), nabyl provinční archiv velkého významu jakožto hlavní pramen pro poznání dějin kapucínského řádu a dějin obecně v českých zemích. Ve 23 objemných svazcích bylo přepsáno velké množství akt, jež se autorům podařilo v tehdejší provinční registratuře nalézt. Při tom bylo upuštěno od starého mechanického řazení spisů podle čísel a archiv byl uspořádán podle nového systému. Veškerý spisový materiál byl zařazen podle svého obsahu buď pod tituly jednotlivých konventů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, buď mezi Communia, která se dělila na Communia Bohemiae, Communia Moraviae, Communia Silesiae, Communia totius Provinciae, Communia totius Ordinis, Communia totius Ecclesiae a Acta regia et alia saecularia. Roku 1770 bylo toto nové uspořádání archivu dokončeno a byl pořízen dvojmo nový rukopisný katalog, jemuž byla předeslána jasná instrukce
o tom, jak by se mělo v ukládání novějších spisů pokračovat. 
mostek3
Již r. 1781 opustil tehdejší provinční archivář P. Viktor z Karlových Varů soustavu staré manipulace a roztřídil akta, vzniklá po r. 1770 podle věcných hledisek do 25 skupin. Tak již v době josefínských reforem byla stará
a nová manipulace – uspořádání podle dvou různých systémů. Celkový rozvrat nastal po r. 1783, kdy se provincie rozdělila na českou a moravskou (toto rozdělení trvalo až do r. 1827 a značně narušilo soudržnost archivních systémů). Později, ve 40. letech 19. století byl podniknut nový pokus
o uspořádání archivu, nerespektující dvě původní manipulace
a zjednodušeně navazující na dílo P. Viktora. Záhy se však ukázalo, že nové uspořádání nebylo šťstné, protože nevyhovovalo ani správním potřebám provincialátu, ani hledání spisů k věděckým účelům. 

archiv4

V roce 1941 se započalo s novým uspořádáním veškerého spisového materiálu. Z nařízení německých úřadů bylo prováděno uspořádání klášterních archivů v Praze. Za základ nového pořádku byl vzat regisgtraturní plán z r. 1770. V té době byly shromážděny a zkatalogizovány veškeré listiny, z nichž nekteré dosud byly uloženy v aktovém materiálu,
a dále byly zinventovány rukopisy. Ze spisového materiálu byly dále vyjmuty mapy, plány, kresby, rytiny a hudebniny. Po roce 1950 převzalo řádový archiv Ministerstvo vnitra, některé rukopisy byly převzaty Strahovskou knihovnou (tehdejším PNP). V roce 1957 byl uspořádán spisový materiál, včetně nejnovějších spisů, dosud nemanipulovaných. Spisy byly rozděleny do schématu: Ordo, Ecclesia, Provincialát
(se samostatnými podskupinami konventů seřazených v abecedním pořádku), Mapy, Rejstřík. Listiny jsou zdigitalizovány a zpřístupněny badatelské veřejnosti on-line v rámci vídeňského projektu Monasterium. Kapucínské letopisy jsou zde rovněž zdigitalizovány, ale na své on-line zveřejnění zatím čekají. Jediný dosud zveřejněný díl je Rkp. 411 (zahrnující období let 1783-1786) v rámci projektu Manuscriptorium.

LITERATURA:
Alena Pazderová a kol., Průvodce po archivních fondech a sbírkách, I. díl, 3. sv., Praha 2005, s. 135-140.
ARCHIVNÍ POMŮCKY:

Marie Čermáková - Pavla Burdová, Řádový archiv kapucínů, inventář ÚAMV, Praha 1957. Karel Beránek - Věra Beránková, Řádový archiv kapucínů, Díl I.- Listiny 1364-1906. Inventář SÚA, Praha 1969.

 

>>mohlo by vás zajímat:

Listiny z řádového archivu kapucínů on-line
22. díl Kapucínských letopisů (Rkp. 411) on-line
Webové stránky Kapucínské provinční knihovny
On-line katalog Kapucínské provinční knihovny (vyhledávání)

Kapucínský historický institut v Římě

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.