Loreta Praha

Pracovní list pro starší školní děti (11 – 15 let)

Pracovní list pro starší školní děti (11 – 15 let)

Doporučujeme 

 • předem prostudovat PL a pokyny k němu
 • nechat žáky pracovat ve skupinkách po dvojicích/trojicích/čtveřicích (každá skupinka 1 PL - zdarma k dispozici v pokladně Lorety)
 • žáci by s sebou měli mít psací potřeby
 • vyžádat si klíč od truhliček pro "hledací hru" (k zapůjčení v pokladně Lorety)
 • možno zapůjčit také psací podložky (v omezeném počtu)

Pracovní list pro starší dětské návštěvníky je koncipován tak, aby pokud možno zahrnul všechna podstatná témata, spojená s historií poutního místa. Co je poutní místo, co je Loreta, jak je Loreta historicky (ale i fakticky – krytou chodbou) propojena se sousedním klášterem kapucínů, kdo jsou kapucíni ... a samozřejmě loretánská legenda o přenesení Santa Casy.

Celý pracovní list si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE

0 CZ A4n

"Hledací hra", určená primárně pro mladší děti, zůstává zachována (s odkazem na pitoreskní opičku, kterou sochař zvěčnil na reliéfu Klanění Tří králů), děti mohou při procházení objektem kromě dalšího také hledat tři "královské dary". První truhlička s darem se skrývá přímo v Loretánské kapli. V této věkové kategorii se nám osvědčilo mít pro skupinu žáků několik pracovních listů, aby mohli pracovat ve dvojicích nebo trojicích. Jeden ze skupiny by pak měl mít na starosti klíč, s jehož pomocí ostatním otevře nalezené truhličky, aby si mohli opsat (nebo i překreslit) jejich obsah. Hledání usnadní indicie – malé kovové destičky s rytým nápisem – které určí místo, kam je třeba se vydat dál. První indicii najdou děti vně Loretánské kaple, při severní stěně, kde je vpravo dole ve výklenku socha proroka Amose se psem (indicie pošle žáky do klenotnice v 1. patře), další indicii pak najdou na okenním parapetu u portrétu hraběnky Kolowratové, který visí vpravo od vchodu do klenotnice (indicie pošle žáky do modelu krypty). Podle věku a stupně zralosti žáků je možno "hledací hru" akcentovat nebo potlačit. V této věkové kategorii obecně jsou velké rozdíly (např. skupina žáků 6. třídy ZŠ vs. studenti tercie či kvarty osmiletého gymnázia). Je tedy na pedagogovi, jaký přístup zvolí. 

Po prohlídce Loretánské kaple žáci pokračují do kostela (zde je účelné ukázat jim, kde je vchod do krypty a něco o ní, aby to věděli, až budou na konci vstupovat do jejího modelu). Pak projděte s žáky jižní částí ambitu s kaplemi a pokračujte po schodech do 1. patra, kde se můžete nejdřív zastavit u panelu zvonohry a říci si podle listu pár věcí o loretánské zvonohře, jak se ovládá, čím je zvláštní. Poté samozřejmě klenotnice. Prohlídku pak zakončíte v modelu krypty, kde žáky většinou zaujmou reprodukce působivých fresek s motivy Vanitas. Tady je dobré místo pro zamyšlení nad smyslem lidské existence, nad nadějí křesťana, že smrt je branou k životu věčnému.

Správné odpovědi na otázky obsažené v pracovním listu:

Strana 1

 • v areálu poutního místa je kromě Loretánské kaple a kostela dalších 6 kaplí (4 rohové a 2 v severojižní ose)
 • obraz Petra Brandla má oválný tvar a nesou jej sochy letících andělů

Strana 2

 • podle loretánské legendy přenesly mariánský domek do Evropy andělé
 • Ježíšek i P. Marie mají na hlavách korunky; asi nejznámější oblékanou soškou v hlavním městě je Pražské Jezulátko
 • v truhličce s kadidlem (v Loretánské kapli) je piktogram srdce – symbolu lásky

Strana 3

 • v truhličce se zlatem (v klenotnici) je piktogram kříže – symbolu víry
 • nad varhanami je freska Narození Páně, takže sochy andílků hrají právě narozenému Ježíši – Spasiteli
 • darům, které tvoří Loretánský poklad, se říká votivní
 • Diamantové monstranci se také říká Pražské slunce
 • obraz hraběnky Kolowratové najdete vpravo před vstupem do klenotnice; pět rozdílů: barva očí, křížek na krku, klobouk, chybějící spona ve vlasech, menší naušnice
 • Bůh Otec posílá Ducha svatého v podobě bílé holubice

Strana 4

 • původních holandských zvonů je 27
 • zvony loretánské zvonohry se nehýbají, když do nich bouchají kladívka, hraje automat, když do nich tlučou srdce, hraje člověk
 • rozdíly: např. scéna je zrcadlově otočená, skupina postav v pozadí je zvětšená, chybí zbraně zavěšené na zdi v pozadí, navíc jsou přidány části architektur po stranách
 • v truhličce s myrhou (v modelu krypty) je piktogram kotvy – symbolu naděje