Loreta Praha

Pracovní list pro studenty od 15 let

Pracovní list pro studenty od 15 let

Doporučujeme 

 • předem prostudovat PL a pokyny k němu
 • studenty nechat pracovat ve skupinkách po dvojicích/trojicích/čtveřicích (každá skupinka 1 PL - zdarma k dispozici v pokladně Lorety)
 • studenti by s sebou měli mít psací potřeby
 • možno zapůjčit psací podložky (v omezeném počtu)

Pracovní list pro středoškolské studenty je koncipován tak, aby pokud možno zahrnul všechna podstatná témata, spojená s historií poutního místa. Co je poutní místo, co je Loreta, jak je Loreta historicky (ale i fakticky – krytou chodbou) propojena se sousedním klášterem kapucínů, kdo jsou kapucíni ... a samozřejmě loretánská legenda o přenesení Santa Casy a šíření kultu Loretánské Madony za Alpami. List obsahuje též základní letopočty a jména významných umělců i šlechticů, kteří zasáhli do historie pražské Lorety.

Celý pracovní list si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE

0 CZ A4n

Po prohlídce severní části ambitu s kaplemi (zvláštní pozornost je věnována kapli sv. Františka) následuje "srdce" poutního místa: Loretánská kaple – Santa Casa. Je žádoucí, aby studenti obešli stavbu kolem dokola (co to zábrany dovolí – západní stěnu je možno si dobře prohlédnout až z interiéru kostela), aby si uvědomili chronologii mariánského příběhu, zobrazeného v reliéfech. Poté prohlídka pokračuje kostelem (zde je účelné kromě dalšího poukázat na vchod do krypty a sdělit něco o její historii, aby si to pak studenti spojili, až budou na konci exkurze vstupovat do jejího modelu). Následuje jižní částí ambitu s kaplemi a poté je třeba přejít po schodech do 1. patra, kde se můžete nejdřív zastavit u panelu zvonohry a říci si podle listu pár věcí o historii tohoto výjimečného hudebního nástroje, o tom, jak se ovládá, čím je zvláštní. Pak následuje prohlídka klenotnice a portrétů významných šlechtičen – donátorek. Exkurzi pak zakončíte v modelu krypty, kde studenty většinou zaujmou reprodukce působivých fresek s motivy Vanitas. Tady je dobré místo pro zamyšlení nad smyslem lidské existence, nad nadějí křesťana, že smrt je branou k životu věčnému.

Zejména pro tuto věkovou kategorii platí, že rozsah pracovního listu je logicky limitován jeho rozsahem a je toho mnoho, co se nám do něj už nepodařilo vtělit. Proto budiž tento list pouze vodítkem pro aktivní a vzdělané pedagogy, kteří naznačenou linii prohlídky poutního místa sami obohatí dalšími informacemi a podněty. Jako stručnou sumu dosavadního poznání o historii pražské Lorety možno doporučit poslední vydání Průvodce poutním místem (booklet je možno zakoupit v našem muzejním obchůdku či v pokladně Lorety).

Správné odpovědi na otázky obsažené v pracovním listu:

Strana 1

 • v areálu poutního místa je kromě Loretánské kaple a kostela dalších 6 kaplí (4 rohové a 2 v severojižní ose)
 • loretánské průčelí je dílem Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových
 • Stigmatizace sv. Františka je přijetí Kristových ran

Strana 2

 • podle loretánské legendy přenesly mariánský domek do Evropy andělé
 • reliéfní obložení Santa Casy v italském Loretu je zhotoveno z mramoru
 • loďka převážející Loretánský dům je součástí reliéfu Loretánské legendy na západní straně kaple (nejlépe je vidět velkým oknem z interiéru kostela)
 • loretánský kostel je zasvěcen Narození Páně
 • vnitřní vybavení kostela bylo vytvořeno v jednotném rokokovém stylu

Strana 3

 • nad varhanami je freska Narození Páně, takže sochy andílků hrají právě narozenému Ježíši – Spasiteli
 • obraz sv. Agáty (vlevo), obraz sv. Apoleny (vpravo)
 • darům, které tvoří Loretánský poklad, se říká votivní
 • nohu Diamantové monstrance tvoří postava Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné)
 • Diamantové monstranci se také říká Pražské slunce
 • Mitru, pacifikál a pontifikální rukavice jsou darem arcibiskupa Arnošta Vojtěcha z Harrachu
 • portréty donátorek (zleva): 1) Marie Markéta z Waldsteinu, 2) Ludmila Eva Františka z Kolowrat, 3) Benigna Kateřina z Lobkowicz

Strana 4

 • původních holandských zvonů je 27
 • zvony loretánské zvonohry se nehýbají, když do nich bouchají kladívka, hraje automat, když do nich tlučou srdce, hraje člověk
 • hlavní scéna je vytvořena podle grafiky Rembrandta van Rijn
 • rozdíly: např. scéna je zrcadlově otočená, skupina postav v pozadí je zvětšená, chybí zbraně zavěšené na zdi v pozadí, navíc jsou přidány části architektur po stranách
 • malíř použil postavu kostlivce s lukem a šípy (symbol hromadné smrti, např. při epidemii nebo válce) a postavu Chrona (alegorii Času) – viz obrázek

zakrouzkuj

 • správně je B - zkřížené šípy a zkřížené zhaslé svíce